2016-08-crd-nauru-emergency room-farsi

 استاندارد مراقبت های پزشکی در نائورو ضعیف است؛تجهیزات پزشکی و کارکنان متخصص در این جزیره نیست، پناهندگان و پناهجویان گزارش تاخیر طولانی در دریافت معالجه مناسب در شرایط وخیم را می دهند
 

© 2016 اختصاصي