کودکان پناهنده در یک اعتراض دسته جمعی در مارچ 2015 شرکت می کندد بر علیه اسکان مجددشان در نائورو و شرایط زندگی اشان در جزیره

 کودکان پناهنده در یک اعتراض دسته جمعی در مارچ 2015 شرکت می کندد بر علیه اسکان مجددشان در نائورو و شرایط زندگی اشان در جزیره 

© 2016 اختصاصي