بهمن دارالشفاهي، مترجم و روزنامه نگار سابق كه به  تازگي دستگير شده است.

بهمن دارالشفاهي، مترجم و روزنامه نگار سابق كه به  تازگي دستگير شده است. 

© 2016 خصوصي/ فيسبوك