پایین آمدن رد انفجار خمپاره فسفر سفید بر بندر شهر غزه، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳. 

پایین آمدن رد انفجار خمپاره فسفر سفید بر بندر شهر غزه، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳. 

© ۲۰۲۳ محمد ادب/آاف‌پ از گتی ایمجز