راکت‌های شلیک‌شده به سمت اسراییل از نوار غزه، ۸ اکتبر ۲۰۲۳. 

راکت‌های شلیک‌شده به سمت اسراییل از نوار غزه، ۸ اکتبر ۲۰۲۳. 

© ۲۰۲۳ ای‌پی