دانش‌آموزان در کلاس درس شرکت میکنند، ۲۲ نوامبر، ۲۰۲۱.

دانش‌آموزان در کلاس درس شرکت میکنند، ۲۲ نوامبر، ۲۰۲۱.

© ۲۰۲۱ سبحان فرنجان/پسیفیک پرس/ شاتراستاک