مردم در زاهدان بعد از نماز جمعه تظاهرات میکنند، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲

مردم در زاهدان بعد از نماز جمعه تظاهرات میکنند، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲

© خصوصی ۲۰۲۲