202003bhr_coronavirus_kashmir_internet shutdowns

Mann mit seinem Handy in Srinagar, Kashmir, 30. Januar 2020.

© 2020 AP Photo/Dar Yasin