July 7, 2008

"Parang Hindi Naman Ako Tao"

Pang-aabuso sa mga Dayuhang Asyanong Domestic Workers sa Saudi Arabia

I. Buod
Ligal na Balangkas at Paraan ng Recruitment
Pang-aabuso sa mga Domestic Worker
Mahinang Mekanismo sa Bayad-Pinsala (Redress)
Mga Rekomendasyon sa Gobyerno ng Saudi Arabia
Mga Susing Rekomendasyon sa mga Gobyernong Nagpapadala ng mga Manggagawa (kasama ang Indonesia, Sri Lanka, Pilipinas, at Nepal)
II. Mga Pamamaraan
III. Migrasyon ng mga Kababaihang Manggagawang Asyano
Kalagayan ng Kababaihang Asyano at Dahilan ng Pangingibang Bayan
Katayuan ng Kababaihan sa Saudi Arabia
Lawak ng Pang-aabuso
IV. Ligal na Balangkas para sa Migrant Domestic Workers
Hindi Pagsama sa mga Batas Paggawa
Ang Sistemang Kafala
Kontrata sa Empleyo at Paraan ng Pag-recruit
Mga Pandaigdigang Kasunduan
Mga Bagong Reporma
V. Sapilitang Pagtatrabaho, Trafficking, Pang-aalipin at Mala-aliping Kalagayan
Sapilitang Pagtatrabaho
Trafficking
Pagka-alipin at Mala-aliping Kalagayan
VI. Mga Pang-aabusong may Kaugnayan sa Recruitment at Immigration, at Pagkukulong
Pang-aabuso ng mga Recruitment Agent na nasa mga Labor-sending na bansa
Pang-aabuso ng mga Recruitment Agent na nasa Saudi Arabia
Pagkulong ng mga Amo sa Domestic Helper
VII. Psychological, Pisikal at Seksuwal na Pang-aabuso
Psychological na Pang-aabuso at Pambubuska
Pisikal na Pang-aabuso
Hindi Pagpapakain ng Sapat
Sexual Harassment at Pang-aabuso
VIII. Pang-aabuso at Pagsasamantala sa Paggawa
Mababa at Hindi Pantay na Pasahod
Hindi Pagbibigay ng Sahod at Pagbawas sa Sahod
Sobrang Bigat ng Trabaho, Mahabang Oras ng Pagtatrabaho, Kulang sa Pahinga
Hindi Maayos na Matutulugan
IX. Mga Kasong Kriminal Laban sa mga Domestic Worker
Mga Paglabag sa mga Alituntunin
Kontra-Kaso ng Pagnanakaw, Pangkukulam, at Maling Pagbibintang
Mga Krimeng "Moral"101
X. Protection Measures ng Saudi at Kahinaan ng mga ito106
Ministry of Social Affairs (MOSA) Center for Domestic Workers108
Deportasyon118
Pagpapauwi sa Labi ng mga  Migrante121
Ang Criminal Justice System.. 122
XI. Protection Measures sa Labor-sending Countries at Kahinaan ng mga Ito129
Mga Limitasyon sa Pagtatrabaho sa Saudi Arabia130
Kakulangan sa Resources at Hindi Pantay na Pagtugon132
Arbitrasyon ng mga Foreign Mission sa Labor Dispute137
XII. Mga Detalyadong Rekomendasyon142
Sa Gobyerno ng Saudi Arabia142
Sa mga Gobyerno ng Bansang Pinanggagalingan ng mga Migrante (kasama ang Indonesia, Sri Lanka, Pilipinas, at Nepal)147
Sa Lahat ng mga Gobyerno149
Sa International Labour Organization (ILO) at International Organization for Migration (IOM)150
Sa mga Donor tulad ng World Bank at mga Private Foundations150
Pagpapasalamat152