Cần thả ngay luật gia đối kháng Cù Huy Hà Vũ
November 10, 2010
Cần thả ngay luật gia đối kháng Cù Huy Hà Vũ

(New York, ngay 10 thang 11, 2010) - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tuyên bố Việt Nam cần thả ngay lập tức vị luật gia trực ngôn, chấm dứt đàn áp các luật sư và các nhà hoạt động đã chỉ trích chính phủ về vấn đề nhân quyền.

More reporting on:
Release Legal Activist Cu Huy Ha Vu
November 10, 2010
Release Legal Activist Cu Huy Ha Vu

(New York) - Vietnam should immediately release an outspoken legal scholar and end its crackdown on lawyers and activists challenging the government on human rights, Human Rights Watch said today. Cu Huy Ha Vu, who has brought controversial legal complaints against the authorities, was arrested on November 5, 2010, and charged with conducting anti-government propaganda.

More reporting on: