May 26, 2011

Bản báo cáo dài 39 trang, với tiêu đề "Việt Nam: Đảng đối đầu với Nhà hoạt động Pháp lý Cù Huy Hà Vũ" trình bày những yếu tố đặc hữu đã làm nên một vụ án chính trị nổi tiếng nhất trong những thập kỷ gần đây. Trong số các yếu tố đó, có thể kể đến những thách thức pháp lý của Ts. Vũ nhằm vào giới lãnh đạo chính trị cao cấp nhất, bao gồm cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với mục tiêu thúc đẩy nhân quyền, trách nhiệm quan chức và bảo vệ môi trường. Thành phần gia đình của Ts. Vũ với bề dày uy tín cách mạng, cộng thêm thành tựu tinh hoa của bản thân khiến ông trở thành một trong những người nổi tiếng nhất chính thức công khai đặt vấn đề về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Read the Report
ISBN: 1-56432-775-2