Dispatches: A look at human rights in the news today
All Dispatches »

Dispatches: In Kosovo, Justice Welcome But Incomplete
February 18, 2014

In war crimes investigations, it is unusual to get a name.  Victims and witnesses usually cannot distinguish between various forces – police, special police, special forces – let alone a unit.  An individual’s identity is the rarest of all.

Dispatches: A look at human rights in the news today
All Dispatches »

Späte Gerechtigkeit im Kosovo
February 18, 2014

Verurteilungen von Kriegsverbrechern positiv aber nicht ausreichend

In Untersuchungen von Kriegsverbrechen ist es sehr ungewöhnlich, dass Namen von Tätern ermittelt werden können.

Dispatches: A look at human rights in the news today
All Dispatches »

Komunikim: Kosovë, drejtësia e mirëpritur, por e paplotë
February 18, 2014

Gjatë hetimeve mbi krimet e luftës, është e pazakontë të marrësh emra. Viktimat dhe dëshmitarët në përgjithësi nuk arrijnë të dallojnë mes forcave të ndryshme - policisë, policisë speciale, forcave speciale – e të mos përmendim njësitë e ndryshme.

Dispatches: A look at human rights in the news today
All Dispatches »

Otpravci: Pravda na Kosovu dobrodošla, ali nepotpuna
February 18, 2014

U istragama o ratnim zločinima neuobičajeno je kad se naiđe na neko ime. Žrtve i svjedoci obično nisu u stanju napraviti razliku između raznih snaga – policije, specijalne policije, specijalnih jedinica – a kamoli izdvojiti jednu jedinicu. Najrjeđe od svega se nailazi na pojedinačni identitet.

Reinforced Human Rights Protection Required
January 21, 2014
Reinforced Human Rights Protection Required

(Berlin) – Governments in the Western Balkans did little during 2013 to address longstanding human rights problems, Human Rights Watch said today in its World Report 2014.

Nevojitet mbrojtje e përforcuar e të drejtave të
January 21, 2014
Nevojitet mbrojtje e përforcuar e të drejtave të

(Berlin) Qeveritë e vendeve të Ballkanit perëndimor  kanë bërë pak gjatë vitit 2013 për të zgjidhur problemet e vazhdueshme  me të drejtat  e njeriut,  tha sot Human Rights Watch në Raportin botëror për vitin 2014.

Potrebna pojačana zaštita ljudskih prava
January 21, 2014
Potrebna pojačana zaštita ljudskih prava

(Berlin) – Vlade zemalja zapadnog Balkana su tokom 2013. godine učinile malo za rješavanje dugotrajnih problema ljudskih prava, kaže se danas u Svjetskom izvještaju za 2014. godinu organizacije Human Rights Watch.

Events of 2013

Despite a historic agreement in April by the European Council to start European Union membership talks in January 2014 with Serbia, human rights concerns persist. The situation of ethnic minorities remains precarious, especially for Roma. Journalists continue to be targets of threats despite attempts to bring perpetrators to justice. The asylum system is weak and overburdened.

Ngjarjet e 2013

Pavarësisht arritjes së një marrëveshjeje historike në Prill nga ana e Këshillit Europian, për nisjen e bisedimeve të anëtarësimit të Serbisë në Bashkimin Europian në janar 2014, situata e të drejtave të njeriut, mbetet shqetësuese.

Događaji 2013

Uprkos historijskom sporazumu Evropskog vijeća iz aprila da u januaru 2014. započnu pregovori sa Srbijom o članstvu u Evropskoj uniji, stanje ljudskih prava još uvijek je zabrinjavajuće. Situacija u kojoj se nalaze nacionalne manjine, posebno Romi, još uvijek je nesigurna. Novinari su i dalje meta prijetnji, uprkos pokušajima da se počinioci izvedu pred lice pravde.